March for Water 2024

March for Water 2024

Idag saknar 703 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 7 av 10 hushåll som saknar tillgång till vatten, är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen.


Att hämta vat­ten kan ta flera tim­mar per dag. Det in­nebär att många kvin­nor inte har tid att ar­beta och många flickor tvin­gas sluta i skolan. Detta leder till en större risk att fastna i lång­varig fat­tig­dom.

För att belysa al­las rätt till rent vat­ten genom­för Wa­t­erAid kam­pan­jen March for Wa­ter varje år i mars. Un­der March for Wa­ter upp­märk­sam­mar vi de kon­sekvenser vat­tenkrisen får för flickor och kvin­nor världen över.

Be vänner och bekanta sponsra stegen du tar i mars genom att ladda ner appen och starta en insamling. Dina gåvor gör stor skillnad: till exempel kan 71 kronor betala för en kran – en kran som kan förändra allt i ett samhälle som saknar rent vatten.


Stort lycka till och varmt tack för engagemanget! Med ert stöd kan vi nå fler människor i världen med rent vatten vilket bidrar till en mer jämställd värld där flickor har tid att gå i skolan och kvinnor kan arbeta.

9 770 kr
Insamlat


7
Insamlingar

36
Gåvor