Created By:
Sandra Sundén
Collecting for:
March for Water 2020
Idag sak­nar 785 miljoner män­niskor i världen till­gång till rent vat­ten. Och hun­dratals miljoner sak­nar vat­ten nära hem­met. Varje dag tvingas där­för män­niskor gå i tim­mar efter vat­ten – vat­ten som ofta är smut­sigt och di­rekt livs­farligt att dricka.
Brist på rent vat­ten är en daglig katas­trof som leder till sjuk­dom och fat­tig­dom. Och det är en katas­trof som drab­bar kvin­nor värre än män. I de allra flesta fall är det flickor och kvin­nor som ans­varar för famil­jens vat­ten­försör­jn­ing. Där­för är vat­tenkrisen också en kris för kvin­nors rät­tigheter.

Att hämta vat­ten tar så my­cket tid att miljoner flickor och kvin­nor inte hin­ner gå i skolan eller ar­beta. Istäl­let fast­nar de i en ond cirkel av fat­tig­dom och sjuk­dom.

Miljon­tals flickor och kvin­nor över hela världen går och går. Men egentli­gen kom­mer de in­gen vart. Var med och bidra till att fler människor får rent vatten och jämställdhet genom att hjälpa kvinnor och flickor att få tid att arbeta och gå i skolan
Donate

750 kr
Collected

2% 50,000 kr

4
Donations

0
Days left

Recent activity

  • Joel Brangel Joel Brangel Donated 50 kr

    Vatten bör vara en självklarhet!

  • Björn Castro Digné Björn Castro Digné Donated 100 kr

    En god sak!

  • Sandra Norun Sandra Norun Donated 300 kr

  • Anonymous User Anonymous User Donated 300 kr